De opstal/inboedelverzekering
Het is gebruikelijk om opstal en inboedel in een enkele zgn. "multiriscos" polis samen te voegen. Deze polis komt in grote verscheidenheid voor. Prijs noch maatschappij zijn een indicator voor de kwaliteit. Geen enkele polis dekt alles, voor alle polissen geldt dat deze uitsluitend dekt wat er in staat en niet wat er niet in staat. Het is dus belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk zowel de opstal als de boedel te omschrijven.
Wij benchmarken regelmatig de op de markt voorkomende polissen, de laatste benchmark dateert van Juli 2018.
Wij kijken dan achterenvolgens naar:
1) het aantal dekkingen
2) de uitkeringslimiet per dekking
3) het eigen risico per dekking

4) het relatieve belang van die dekkingen
5) de kwaliteit van de administratieve service van de maatschappij
6) de kwaliteit van de schadeafhandeling van de maatschappij
Wij kijken pas in tweede instantie naar de prijs, logischerwijs zijn polissen met minder dekkingen goedkoper. Verder gaat de logica niet op - een goed bekend staande maatschappij scoort niet noodzakelijk hoog.


Wat is verzekerd
Bij de meeste maatschappijen wordt de herbouwwaarde gehanteerd voor de opstal, en de vervangingswaarde voor de boedel.

Wettelijke eisen
Het is belangrijk dat uw huis aan alle wettelijke vereisten voldoet (woonvergunning, caderneta predial, registratie bij het kadaster).

Verhuur en "AL"
Als u een "AL" vergunning of vergelijkbaar heeft, moet een aanvullende WA verzekering worden afgesloten, in sommige gevallen moet ander soort opstal/inboedel-polis worden afgesloten. Als u zonder vergunning verhuurt, is het niet mogelijk de daardoor wettelijk verplichte WA verzekering te maken. Ook schade aan het huis in dit soort situaties kan ongedekt zijn.

In October 2018 is nieuwe "AL" wetgeving van kracht geworden, waarin een specifieke polis verplicht werd gesteld. De vereiste dekkingen vormen een gekruiste WA dekking (schade toegebracht aan de huurder, schade toegebracht door de huurder) terwijl de bewijslast is omgekeerd. De verhuurder moet nu aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor een door een huurder opgelopen schade. Voorheen moest de huurder aantonen dat de schade door schuld van de verhuurder zou zijn ontstaan. 
Het verdient alle aanbeveling om deze WA-polis bij dezelfde maatschappij onder te brengen waar de opstal/inboedelpolis is ondergebracht.

Uitsluitingen
In alle polissen bij alle maatschappijen is er sprake van vele uitsluitingen. De meeste zijn bij nader inzien logisch en redelijk, maar er zijn er ook die te denken geven. Een voorbeeld is het uitsluiten van de blinden of persianen van een huis. In zeer enkele gevallen wordt per gratie van deze bepaling afgeweken.  

 
Eigen risico
Een goede polis kent geen of weinig eigen risico, met uitzondering van aardbevingsschade, die altijd minimaal 5% eigen risico is. Toch is het niet raadzaam om herhaaldelijk kleine schades te claimen want na een paar keer wordt de verzekering geroyeerd. Daarna is het moeilijk en duur om een nieuwe verzekering bij een andere maatschappij af te sluiten, want als het verleden verzwegen wordt loopt u later kans op nietigheid van de nieuwe polis als er iets gebeurt.


De verzekerde waarde
De herbouwwaarde van de woning wordt vastgesteld door het aantal nuttige m2 te berekenen en te vermenigvuldigen met een jaarlijks door de Kamer van Ingenieurs en Schadeafhanelaars vastgesteld bedrag (grofweg tussen de € 635,00 en € 850,00, afhankelijk van de plaats waar het huis staat).
De wettelijke herbouwwaarde is een minimumwaarde voor sociale woningbouw, duurdere of luxueuzere constructies moeten worden aangepast voor een hogere herbouwwaarde. Let wel: de herbouwwaarde is niet hetzelfde als de marktwaarde!


Controleer regelmatig of uw verzekering nog up-to-date is. Als u uitbreidt dan moet de verzekering aangepast worden.
Als u zonnepanelen, een bronpomp, electrische poortdeuren, bijgebouwen, een zwembad of wat al niet meer heeft, vergeet dan niet om dit specifiek aan de maatschappij te melden.
Ook uw inboedel moet zo nu en dan onder de loupe genomen worden en wijzigingen moeten aangepast worden in de polis. Meestal onderschat u de totale vervangingwaarde. Speciale voorwerpen, en sowieso alle voorwerpen met een eenheidswaarde van meer dan  € 1.000,00 moeten bij een aantal maatschappijen worden gespecificeerd - daartoe volstaat meestal een simpel A4-tje en het kost niets extra. 


Brandrisico
Op basis van de ervaringen in October 2017:

1) Brandmaatregelen moeten al van tevoren genomen zijn en klaar zijn voor onmiddelijk gebruik.
2) Stroom, telefoon, mobiel netwerk, internet, waterdruk vallen meestal in een vroeg stadium uit. U raakt dan volkomen op uzelf aangewezen, mogelijkerwijs in het donker en met veel rook. 


Het risico van schade aan uw huis door bosbranden is meeverzekerd. Men moet wel kunnen aantonen redelijke beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen. Ondanks dat is het verbranden van uw huis een buitengewoon traumatische ervaring.
Het is bekend op welke wijze een natuurbrand van grote proporties een huis aantast en ook welke omstandigheden erdoor ontstaan. Deze kennis kan gebruikt worden om het risico voor huis en bewoners aanzienlijk te beperken.
Ten eerste kunnen er preventiemaatregelen genomen worden, ten tweede kunnen er voorzieningen worden getroffen voor op het moment dat het gevaar onmiddelijk is.


Een brand versrpeidt zich zeer snel door het neervallen van brandende sintels en de door een grote brand opgewekte sterke wind. De sintels vallen op het dak en komen door de sterke windstromen onder de pannen terecht en in ventilatieopeningen. Ook vallen zij rondom het huis en veroorzaken nieuwe brandhaarden.
Via bomen kunnen enorme vlammen ontstaan die tot grote afstand ook horizontaal kunnen reiken - tot rond driemaal de eigen lengte van een boom. Als de brand zeer groot is kunnen er vuurtongen onstaan van soms meer dan 100 meter lengte. Alle vegetatie en brandbare zaken rondom het huis kunnen de brand via de ramen en deuren tot in het huis brengen.


Preventiemaatregelen
- Zorg dat u een goede verzekering hebt en dat deze up-to-date is.
- Maak er een gewoonte van om altijd op een vaste plek klaar te hebben staan:
     a) sleutels
    b) portemonnee en enig cash geld (automaten kunnen lang buiten dienst blijven),
    c) telefoon,
    d) documenten,
    e) laptops etc.
    f) zaklantaarn,
    g) transistorradio of fones voor uw telefoon,
    h) uw gebruikelijke geneesmiddelen
    i) eerstehulpsetje,
    j) vervoerbox voor huisdieren,
    k) flessen drinkwater,
    l) geschikte kleding en schoeisel,
    m) zeep, toiletpapier, tandpasta, wat extra kleren
    m) een lokale landkaart 
    Dit moet allemaal klaar staan en gepakt kunnen worden zonder dat er naar gezocht moet worden.

- Zorg dat de naaste omgeving van het huis opgeruimd en schoon is, bewaar brandbare zaken als brandhout en voorraden op veilige afstand van 
  de opstal.
- Controleer uw dak op de bestendigheid tegen brandende sintels en houd de dakgoten schoon.

- Maak er een gewoonte van om de tank van uw auto altijd vol te hebben en uw auto zo te parkeren is dat hij klaar staat om snel weg te rijden.      Niet eerst achteruit dus.
- Zorg dat uw zolder opgeruimd is en dat er weinig brandbare zaken staan of dek deze af.
- Sluit alle openingen, met name
ventilatiegaten, met een metalen rooster of gaas af.
- Overweeg de aanschaf van geschikte blinden.
- Overweeg de aanschaf van brandwerende gordijnen of een brandwerende behandeling van bestaande gordijnen.
- huizen blijken te worden beschermd door een muur rondom het terrein van meer dan 1,20m hoog, of een talud.
- Houd
hoge bomen ver van het huis (of zaag de meeste ervan om als ze er staan)
- Een zwembad heeft voldoende water om gedurende vele uren verscheidene huizen te kunnen blussen met een motorpomp. Indien u geen
  zwembad heeft, overweeg dan de aanleg van een watervoorraad.
- Overweeg de aanschaf van blusmiddelen: een brandslang met spuitmond, een motorpompje, een bescheiden generator.

- Overweeg de aanschaf van brandwerende kleding
- Overweeg de aanschaf van rookmaskers, of een goedkoop spuitmaskertje voor iedere bewoner, (met koolfilter).

Bij onmiddelijk brandgevaar:
-Zorg eerst dat kinderen en huisdieren gereed zijn voor onmiddelijk vertrek.
-Sproei de tuin en ook het huis vlak voordat de brand het huis bereikt.
- Controleer of uw sleutels, portemonnee, telefoon, en andere belangrijke zaken inderdaad op hun plek klaar staan
- Neem het besluit om al of niet te evacueren in een vroegtijdig stadium
- Zorg dat u de
vluchtwegen in verschillende richtingen kent
- Als u moet evacueren, sluit dan alle binnendeuren en alle ramen.
- Leg natte handdoeken op de vensterbanken als daar een spleet zit.
- Zorg dat uw huisdieren vervoerd kunnen worden - de draagmand voor katten en andere kleinere huisdieren moet klaar staan, doe de dieren er
  vroegtijdig in.
-Als u het vuur binnenshuis heeft afgewacht, ga dan zodra het voorbij is buiten blussen.


Aardbevingsschade
Dit is altijd een extra dekking die tegen meerpremie kan worden inbegrepen. Deze dekking omvat direkte schade van aardbevingsverschijnselen, maar ook indirecte gevolgen zoals een brand die ontstaan is door tektonische verschijnselen, die van de standaarddekkingen zijn uitgesloten. De premie hangt sterk af van de woonplaats. In het zuiden van het land, inclusief de zone van Lissabon, is deze dekking het duurst - de aanvullende premie kan oplopen tot 100% premieverzwaring. Verder naar het noorden loop dit terug tot 20%.


Voor een realistische offerte zijn een aantal gegevens nodig:
A) Persoonsgegevens:
1) Uw volledige naam
2) Indien u dit al heeft: uw Portugese Fiscale Nummer
3 Uw geboortedatum
4) Uw burgerlijke staat
5) Een telefonisch contact


B) Voor wat betreft het huis:
1)   Volledig adres, liefst inclusief de postcode?
2)   Bouwjaar van het huis? Als dat niet bekend is, bij benadering?
3)   Heeft u een kopie van het "Caderneta Predial"? 
4)   Is het ooit ingrijpend gerestaureerd en zo ja wanneer?
5)   Wordt het huis het hele jaar door bewoond? 
6)   Hoe is het huis gelegen:
      - Staat het dicht bij bos of water?
      - Wat is de afstand tot de naaste buren?
7)   Hoeveel verdiepingen heeft het huis?
      - Ingeval van meer dan 1, wat voor materiaal is gebruikt voor de tussenvloer(en)?
      - Als er een zolder is, van welk materiaal is de vloer daarvan gemaakt (hout of steen)
8)   Wat is het totale buitenmaatse vloeroppervlak ongeveer?
       (bijvoorbeeld: Een huis van 10 bij 10 buitensmaats (10 flinke stappen), heeft een oppervlak van 100m2, als het twee verdiepingen heeft wordt
       het 200m2, etc.).
9)   Zijn er bijgebouwen?
10) Is er een zwembad?
11) Van wat voor materialen is het huis gebouwd? (baksteen of cementblokken, beton, graniet, schist, etc)
12) Heeft u huisdieren (die worden dan gratis meeverzekerd)?
13) Zijn er beveiligingsmaatregelen tegen diefstal
      - veiligheidssloten
      - alarm, zo ja aangesloten op een centrale?
      - tralies
      - andere ?
14) Zijn er beveiligingsmaatregelen tegen brand
      - brandblussers
      - brandslang
      - rookmelders
      - andere ?
15) Is het huis al door u verzekerd (geweest)? 
16) Is er bij uw weten in het verleden ooit schade gemeld?
17) Kunt u wellicht een overzichtsfoto doormailen?
18) Heeft u een bronpomp?
19) Is er een kluis?
20) Wordt het huis, mogelijk incideneel, verhuurd?
 
C) Voor wat betreft de inboedel:
1) Wenst u de inboedel mee te verzekeren, zo ja wat is de geschatte vervangingswaarde?

2) Zijn er objecten bij met een waarde van meer dan € 1.000,00?
3) Bevat de inboedel kunstvoorwerpen? Verzamelingen? Wapens? Goud en sieraden? 
Antiek? Dure boeken of veel boeken?

D) De buitenboel
1) Heeft u muren om het perceel staan, misschien met toegangspoorten erin?
2) Als er toegangspoorten zijn, worden die electrisch bediend of handmatig?

D) Algemene vragen
1) Wilt u het risico van schade en indirecte schade door seismische activiteit (aardbevingen) meeverzekeren?
2) Wilt u het risico van terrorisme meeverzekeren?Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31/October/2019